Zásady ochrany osobních údajů

zpracovávaných společností NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s., se sídlem K Vápence 984/10, 692 01 Mikulov, IČ: 271 29 331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7078 (dále také jako „NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s.“)

 Na tomto místě Vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „web“ nebo „webové stránky“) poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si tuto stránku s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“ pečlivě prostudujte.

Právní předpisy

Prohlašujeme, že veškeré shromažďování, používání a ochrana osobních údajů prostřednictvím těchto webových stránek probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“) a rovněž v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dle také jako „Zákon“).

Informace, které o Vás shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat tyto informace:

 • Informace, které nám sdělíte sami:

Jedná se o informace o Vás, které nám sdělujete při návštěvě našich webových stránek, vyplněním formulářů, o jejichž vyplnění Vás požádáme, nebo telefonicky, poštou, e-mailem či jinou cestou. Může se jednat o:

 • Vaše jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště,
 • Informaci o Vaší pracovní pozici u NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s. nebo o Vašem obchodním, smluvním či jiném vztahu k NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s.,
 • Vaše kontaktní údaje, a to telefonní číslo, e-mailovou adresu a případné další kontaktní údaje poskytnuté z Vaší strany,
 • Případně další údaje poskytnuté z Vaší strany v rámci formuláře nebo jiným způsobem.
 • Informace, které o Vás shromažďujeme na webu a v dalších systémech:
  • Při návštěvě našeho webu se automaticky propojí určité informace o Vás a o Vaší návštěvě, např. IP adresa, z níž se Vaše zařízení připojuje k internetu, nebo další údaje jako typ a verze internetového prohlížeče a navštívené stránky na našem webu. Z našeho webu se do Vašeho zařízení mohou stahovat také tzv. soubory cookies.
   • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.
   • Na webových stránkách jsou používány následující typy cookies:
    • Nezbytné (technické) cookies – Jedná se o soubory cookies nezbytné pro technické zajištění fungování webových stránek.
    • Funkční cookies – Jedná se o soubory cookies umožňující, aby si webové stránky pamatovaly Vaše preference, například nastavení jazykového znění webových stránek.
 • Souhlas s umístěním souborů cookies, s výjimkou nezbytných (technických) cookies, je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete nezbytné (technické) cookies, může se stát, že webové stránky nebude možné používat.
 • Další informace:

Určité informace můžeme shromažďovat také z dalších legitimních zdrojů. Příklad:

 • Za účelem ochrany proti praní špinavých peněz, prověřování informací o uchazečích o zaměstnání a obchodních partnerech apod. a k dodržování povinností, které nám stanovují právní předpisy a kontrolní úřady, shromažďujeme informace také od externích poskytovatelů nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Proč Vaše informace shromažďujeme

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze v nezbytných případech. Ke shromažďování dochází pouze v následujících případech:

 • z Vaší strany byl udělen souhlasu se zpracováním daného údaje nebo daných údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení),
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s., konkrétně zájmu na zajištění fungování webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

K čemu Vaše informace používáme

Shromažďované informace jsou z naší strany používány pouze pro sjednané účely. Vaše informace můžeme používat k těmto účelům:

 • účel nebo účely uvedené při poskytnutí souhlasu se zpracováním daného údaje nebo daných údajů,
 • provozování, správa a zdokonalování našeho webu a dalších aspektů našeho podnikání a fungování,
 • ochrana našeho podnikání proti podvodům, praní špinavých peněz, porušení důvěry, krádežím firemního majetku a dalším trestním činům finanční nebo obchodní povahy,
 • dodržování našich závazků vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených kontrolními úřady a uplatňování zákonných nároků a jejich obhajoba.

Informace o Vás v našich systémech, včetně obsahu e-mailů a další komunikace s námi a souvisejících informací, můžeme průběžně prověřovat, zda splňují výše uvedené právní předpisy a účely týkající se ochrany našeho podnikání. Například se může jednat o prověřování účelů sdělování informací důležitých pro soudní spory nebo prověřování záznamů důležitých pro interní šetření nebo šetření či vyšetřování kontrolními úřady a orgány činnými v trestním řízení. Toto prověřování bude prováděno v rozsahu přípustném podle platných zákonů, uvážlivě a přiměřeně a bude předem schváleno na odpovídající úrovni řízení. S tím může být spojeno i sdělení Vašich údajů státním úřadům nebo protistranám v soudních sporech, jak je uvedeno dále. V rámci řádného řízení našeho podnikání mohou do Vašich e-mailů a další komunikace příležitostně nahlížet i jiné osoby než zaměstnanci, jimž byla taková komunikace určena (například pokud to bude nezbytné, avšak dotčený zaměstnanec není přítomen nebo už ve společnosti NICHIAS AUTOPARTS EUROPE a.s. nepracuje).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě potřeby, abychom mohli plnit výše popsané účely, a to jedině tehdy, pokud takové zpracovávání podle našeho názoru nezpůsobí Vám ani Vašemu soukromí újmu, která by převážila nad naším oprávněným zájmem na plnění uvedených cílů. Ve výjimečných případech po nás sdělení nebo jiné zpracování Vašich osobních údajů mohou požadovat také platné právní předpisy. Až Vás budeme žádat o sdělení údajů o sobě, budeme Vás informovat, zda poskytnutí požadovaných údajů je nezbytné ke splnění nějaké povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, nebo zda je naopak čistě dobrovolné, takže pokud nám je neposkytnete, nebude to mít žádný dopad. Jinak byste měli vycházet z toho, že takové informace potřebujeme pro účely našeho podnikání nebo dodržování platných právních předpisů (viz výše).

Sdělování a mezinárodní předávání Vašich informací

Pokud to bude přiměřeně nezbytné pro některý z výše uvedených účelů, můžeme Vaše osobní údaje sdělovat:

 • mateřské společnosti NICHIAS CORPORATION, se sídlem Tokio, 6-1, Hatchobori 1-chome, Chuo-ku, Japonsko,
 • za přísných podmínek ochrany důvěrnosti a zabezpečení poskytovatelům služeb, kteří zajišťují hosting našeho webu nebo jiných systémů informačních technologií nebo pro nás jiným způsobem uchovávají a zpracovávají Vaše informace,
 • osobě, která převezme naše podnikání a naše aktiva nebo jejich podstatnou část, nebo
 • ve výjimečných případech:
  • kompetentním kontrolním nebo státním úřadům a orgánům činným v trestním řízení nebo protistranám v soudních sporech v kterékoli zemi nebo na kterémkoli území, nebo
  • pokud po nás jejich sdělení požadují platné právní předpisy.

Takové sdělování může zahrnovat i předávání Vašich osobních údajů do zahraničí. Upozorňujeme, že se může jednat o předávání do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, kde neplatí obdobně přísné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud osobní údaje předáváme jiným osobám, dbáme na to, aby naše dohody s nimi vycházely z doložek o předávání údajů formulovaných podle podmínek schválených pro tento účel Evropskou komisí tak, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů. Pokud si budete chtít ověřit, zda jsou takové dohody uzavřeny, nebo budete chtít kopii takových dohod, kontaktujte nás (viz dále).

Uchovávání a vymazání Vašich informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení. Vaše osobní údaje budou uchovávány:

 • v případě osobních údajů poskytnutých na základě Vašeho souhlasu po dobu nutnou pro splnění účelu poskytnutí, pro který byl souhlas udělen,
 • v případě osobních údajů shromažďovaných za účelem zajištění fungování webových stránek … .

Vaše práva

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo na:

 • informace o zpracování Vašich osobních údajů (čl. 13 a čl. 14 Nařízení),
 • přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
 • opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
 • výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 Nařízení),
 • omezení zpracování Vašich údajů (čl. 18 Nařízení).

Kontaktujte nás

Případné dotazy, připomínky a žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně soukromí a našeho zpracovávání osobních údajů jsou vítány. Posílejte je, prosím, e-mailem na adresu info@nichias.cz nebo písemně na adresu K Vápence 984/10, Mikulov, PSČ 69201, Česká republika.

Můžete také podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web https://www.uoou.cz/cs/.